Syarat-syarat dan Kelayakan Pinjaman

 • Kakitangan Kerajaan berjawatan tetap
 • Warganegara Malaysia
 • Borang permohonan dikemukakan 1 tahun sebelum bersara/tamat perkhidmatan
 • Berkhidmat sekurang-kurang 1 tahun
 • Telah disahkan dalam jawatan
 • Bukan seorang bangkrap @ siberhutang hukuman
 • pemakan gaji tidak berkemampuan
 • sedang dalam tindakan tatatertib
 • Pembelian harta di Sabah dan Sarawak mesti melalui BPP cawangan di
  Sabah dan di Sarawak
 • Perjanjian jualbeli atau perjanjian pembinaan rumah perlu penyaksian peguam
 • Peminjam diwajibkan mengambil Insurans/Takaful Gadai Janji dan Insurans/Takaful pemilik rumah kediaman yang disediakan oleh Pihak Berkuasa memberi pinjaman
 • Pinjaman bersama suami dan isteri, Pinjaman ambil alih antara suami dan isteri dan Pinjaman dua nama di dalam perjanjian jual beli mestilah disertakan dengan salinan Sijil Nikah atau Pendaftaran Perkahwinan yang diakui sah oleh Ketua Jabatan